• Dejiny knižnej kultúry Spiša a jej predstavitelia

  VEDECKÁ KONFERENCIA
  Dejiny knižnej kultúry Spiša
  20. – 22. november 2012
  Spišská Kapitula

       
   
  Slovenská národná knižnica, Sekcia dejín knižnej kultúry; Teologický inštitút teologickej fakulty Katolíckej univerzity; Historický ústav SAV; Slovenská historická spoločnosť pri SAV; Sekcia pre dejiny knižnej kultúry a Spolok slovenských knihovníkov Vás pozýva na vedeckú konferenciu k dejinám knižnej kultúry na Slovensku.

  Táto konferencia sa uskutoční s podporou projektu „Pamäť Slovenska – Národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva“ v rámci OP Výskum a vývoj spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
   
   
  PROGRAM
   
   
  20. november 2012 UTOROK
  12:00 – 13:00 hod. prezentácia
  13:00 – 15:00 hod. otvorenie seminára – príhovory

  13:30 – 15:00 hod.
  LUKAČKA Ján
  K počiatkom cirkevnej organizácie a knižnej kultúry na Spiši

  JABLONICKÝ Viliam
  Kultúrne a duchovné dedičstvo Spišskej Kapituly

  ŠEDIVÝ Juraj
  Knižná kultúra stredovekého Spiša – vybrané aspekty

  TRSTENSKÝ František
  Kritéria textovej kritiky pri rekonštrukcii biblického textu

  ČOVANOVÁ JANOŠÍKOVÁ Zuzana
  Využitie dobových tlačí a biblických textov v renesančnom nástennom maliarstve na príklade Spiša

  VIDA Beáta
  Knižná kultúra uhorských kartuziánov

  VERÓK Atilla
  Lesestoffe der Sachsen in der Zips und in Siebenbürgen

  Diskusia

  15:30 – 17:30 hod.
  OLEJNÍK Vladimír
  Dejiny a súčasnosť Knižnice Spišskej kolegiátnej/ sídelnej kapituly

  VESELOVSKÁ Eva
  Spišský antifonár a graduál Juraja z Kežmarku – stredoveké notačné systémy rukopisov Spišskej Kapituly v stredovekom kontexte

  SAKTOROVÁ Helena
  Tlače 16. storočia v knižnici Spišskej Kapituly

  BEDNÁRIKOVÁ Janka
  Význam fragmentárne zachovaných notovaných prameňov deponovaných v spišských archívnych fondoch

  HULKOVÁ Marta
  Hudobniny zo 16. a 17. storočia na pôde knižníc evanjelického a. v. cirkevného zboru v Levoči a Kežmarku

  ADAMKO Rastislav
  Lokálne prvky spišských rukopisov v ostrihomskej hudobno-liturgickej tradícii

  SKLADANÁ Jana
  Kamaldulský slovník z roku 1763

  BAGELOVÁ Jana
  Hrady na Spiši v diele Juraja Bohuša

  Diskusia

  21. november 2012 STREDA
  09:00 – 10:30 hod.
  FRIMMOVÁ Eva
  Portrét Jána Zápoľského podľa dobových dokumentov

  MàRZA Eva – MàRZA Iacob
  Historiografické prehodnotenie výskumov týkajúcich sa Jána Henckela a jeho kníh v rumunskej knižnici Batthyaneum

  NAGY Imrich
  Erazmovec Ján Henckel z Levoče a jeho svet

  ŠKOVIERA Daniel
  Kežmarský rektor Matej Thorakonymus-Kabát a listy Leonarda Stöckela

  ŠIMON František
  Príspevok k poznaniu života a diela Samuela Spielenbergera (1572 – 1654)

  BIZOŇOVÁ Monika
  Menej známe novoveké kronikárske dielo – kronika Gottfrieda Szentmiklosiho zo Spišskej Novej Vsi

  OBYŠOVSKÁ Anabela
  Päť zmyslov v morálnej náuke spišského teológa Jána Jambora z Rožňavy

  Diskusia

  11:00 – 12:30 hod.
  KURUCOVÁ Angela
  Sonda do dejín knižnice rezidencie jezuitov v Spišskej Kapitule

  VACULÍNOVÁ Marta
  Pamätník spišského rodáka Jana Filického ve sbírkách Knihovny Národního muzea

  PAVERCSIK Ilona
  Levočský tlačiar Michal Podhoranský

  DOMENOVÁ Marcela
  Levočské tlače vo fonde Kolegiálnej knižnice v Prešove (unikátne jednotliviny, oficíny, pôvodní vlastníci)

  ILENINOVÁ Katarína
  Pozoruhodné tlače a mapy Spiša vo fonde Bibliotéky Čaplovičiany

  FIRCÁKOVÁ Kamila
  Pohľad na vydavateľskú produkciu Spiša v 19. storočí a v 1. polovici 20. storočia : periodiká a seriály

  PEKAŘOVÁ Katarína
  K dejinám učiteľských spolkov : Spolok rímskokatolíckych učiteľov ľudových škôl levočskej oblasti

  GAŠPAR Ján
  Pohľadnice kúpeľov Spiša ako drobné tlače do roku 1918 – nakladatelia, vydavatelia, tlačiari

  Diskusia

  14:00 – 16:00 hod. prehliadky
  Prehliadka katedrály s odborným výkladom
  Prehliadka knižnice Spišskej Kapituly

  22. november 2012 ŠTVRTOK
  09:00 – 11:00 hod.
  KOMOROVÁ Klára
  Knižnica Stanislava Smieškoviča

  DERFIŇÁK Patrik
  Knižnica Gregora Berzeviczyho

  BELLÁK Štefan – KRAJČÍK Peter
  Náboženská tematika výzdoby tlačí 16. storočia kežmarskej lyceálnej knižnice

  AUGUSTÍNOVÁ Eva
  Spišskí prepošti na stránkach dobových dokumentov 18. storočia

  KARABOVÁ Katarína
  Farské knižnice nedeckého dekanátu na začiatku 19. storočia

  CABADAJOVÁ Jana
  Knižnica Čákiovcov zo Spišského Hrhova

  Diskusia

  11:30 – 12:30 hod.
  DOBROTKOVÁ Marta
  Spišský rodák Mikuláš Šprinc a význam časopisu Most

  BODOVÁ Anna – VALOVIČOVÁ Danka
  Reštaurovanie vzácnych tlačí a dokumentov v Slovenskej národnej knižnici v Martine

  ŠTUBŇA Kazimír
  Z činnosti – publikácie o Spiši

  Záver konferencie
   
   
   
   

Comments are closed.