• Časť Spiša v zálohu poľských kráľov

  MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA
  Časť Spiša v zálohu poľských kráľov
  09. – 10. november 2012
  Stará Ľubovňa a Spišská Nová Ves

       
   
  Spišský dejepisný spolok a mestá Stará Ľubovňa a Spišská Nová Ves spolu s Ľubovnianskym múzeum a Múzeom Spiša pripravili medzinárodnú konferenciu na tému Časť Spiša v zálohu poľských kráľov. V piatok 9. novembra 2012 o 10:00 hod. na hrade Stará Ľubovňa a v sobotu 10. novembra 2012 o 10:00 hod. v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi.

  V piatok sa v rámci konferencie uskutoční prehliadka zrekonštruovaného renesančného paláca a hradnej kaplnky na hrade Stará Ľubovňa a v sobotu svätá omša o 16:00 hod. v rímskokatolíckom farskom kostole v Spišskej Novej Vsi. Nadväzujúc na to bude slávnostne odhalený pomník novoveského zvonolejára Konráda Gála pred mestskou radnicou.
   
   
  PRÍSPEVKY
   
   
  09. november 2012 PIATOK 10:00 hod.
  hrad Stará Ľubovňa

  01. Otvorenie a príhovor primátora Starej Ľubovne PaedDr. Michala Biganiča
  02. Dejiny zálohovaného územia Spiša (PhDr. František Žifčák)
  03. Každodenný život na konci zálohu na hrade Ľubovňa. Predbežné výsledky archeologického výskumu
        (Mgr. Peter Harčár, Mgr. Renáta Glaser-Opitzová, Mgr. Mária Slobodová)
  04. Vývin sídelných pomerov na zálohovanom území (Mgr. Miroslav Števík)
  05. Delimitacje Podolińca z Toporcem z XIII – XVIII w. w świetle geografii historycznej i archeologii prawnej
        (Dr. Robert Jop)
  06. Odraz skončenia zálohu v súdnej knihe mesta Podolínec (Mgr. Františka Marcinová)
  07. Rímskokatolícka cirkevná správa Ľubovnianskeho dekanátu v rokoch 1591 – 1712 (Bc. Peter Žarnovský)
   
   
  10. november 2012 SOBOTA 10:00 hod.
  Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi

  01. Otvorenie a príhovor primátora Spišskej Novej Vsi PhDr. Jána Volného, PhD.
  02. Dejiny zálohovaného územia Spiša (PhDr. František Žifčák)
  03. Osobnost císaře a krále Zikmunda Lucemburského z pohledu českých historiků (doc. PhDr. David Papajík, PhD.)
  04. Stretnutia uhorského kráľa Žigmunda a poľského kráľa Vladislava po Ľubovnianskom mieri (1412 – 1424)
        (Dr. C. Norbert Tóth, PhD.)
  05. O odnalezieniu i opublikowaniu kopii traktatu Stanisława Herakliusza Lubomirskiego o prawach Rzeczypospolitej do Spiszu
        (Mgr. Maria Marcinowska)
  06. Prezentácia obnoveného zborníka SPIŠ 6 (Ing. Zuzana Krempaská)
  07. Hodnotenie poľskej nadvlády na Spiši v maďarskej historiografii pred rokom 1945 (Mgr. Abrahám Barna, PhD.)
  08. Lustracja starostwa spiskiego z 1746 roku jako jedno z najcenniejszych źródeł do badań nad historią zastawu spiskiego
        (Dr. Piotr Wierzbicki, Mgr. Beata Wierzbicka)
  09. Vzdelávanie v zálohovaných mestách a zásahy poľskej správy do učebného procesu (PhDr. Zuzana Kollárová, PhD.)
  10. Prvé delenie Poľska a spišský záloh (PhDr. Viera Jurková)
  11. Po chodníčkoch etnografa na bývalom zálohovanom území (PhDr. Ján Olejník, CSc.)
   
   
   
   

Comments are closed.